Nyomja meg az Enter billentyűt a kereséshez!

Mit rejt a mély?

Izsó Zita: Tengerlakó

izsólídA merülés gondos előkészületeket igényel, és megvannak a maga fázisai. Nagyjából ezen elképzelés tagolhatja ciklusokra Izsó Zita első kötetét, amely 2011 decemberében jelent meg Tengerlakó címen.

A Merülési szabályzat, Merülési napló, „Csönd, ünnepségek…”, Merülési helyeink cikluscímek alapján is nyilvánvalónak látszik, hogy a víz központi szereppel bír a könyvben. Mindenekelőtt a borítón is látható tenger és az akvárium motívuma jut fontos szerephez. A kötet alaphangulatát meghatározó képről érdemes hosszabban is szólni a szövegtengerben való alámerülés előtt. Az első benyomáson belül is a legelső, hogy ez a borító szép, szín- és képvilágában is letisztult, finom és rendkívül kifejező. A tenger fenekén, egy akváriumban ülő nőalak magával hozza az életadás konnotációját, és ha a nő testhelyzetét alaposabban is megnézzük, akkor a jellegzetes magzati póz mindinkább ezt a képzetet erősíti. Ebben a tekintetben pedig egyfajta védettséget, még ártatlan és bűntelen, szinte öntudatlan állapotot sugall a borító. Ha az akvárium zártságához előzetesen a védettség fogalmát társítjuk, akkor egy „biztonságos”, otthonos érzést keltő kötetre számítunk, ha viszont a bezártság és − a képtől egyáltalán nem idegen − magány képzetét, akkor egy negatívabb, szorongóbb hangvételre asszociálhatunk. Utóbbi esetben a tenger és a hozzá kapcsolódó szabadság toposz oppozícióba kerül az akvárium elzárt világával, sajátos feszültséget teremtve ezzel.

A címben szereplő Tengerlakóhoz önkéntelenül is társítjuk a felette látható nő képét, de az olvasás során ehhez az értelmezői lépéshez egyértelmű támpontot nem kapunk. A nemiségnél sokkal meghatározóbb a teremtés képessége: a Tengerlakót valamiféle transzcendencia lengi körül, olykor mintha Isten-szerepbe kerülne. Fő társaként a Fényfejű lép elő, akihez egyfelől maszkulin szerep társul (lásd a Fényfejű volt felesége című verset), ő szintén egy más világból valónak tűnik, és feladata, hogy rávilágítson a dolgokra: „tapogatózni kezdtünk, de mielőtt hozzáértünk volna, / a Fényfejű rávilágított” (alulról megvilágított). Maga a Fényfejű név és előbb említett képességek is felidézhetik Lucifert, és ebben az interpretációban a Tengerlakó és a Fényfejű viszonya már-már a madáchi alaphelyzetre emlékeztet. Még ha ez nem is a domináns olvasat, a keresztyén kontextusnak ezzel együtt is markáns jelenlétére figyelhetünk fel.

Izsó Zita (Bach Máté fotója a Vagány Históriák sorozatból)

Ennek legszembetűnőbb példái az olyan címek, mint Az első vacsora, vagy az olyan sorok, mint „kárpótlásul mondhatná neked / nem én ítéllek meg. A szívedben hordod a te bíráidat” (A merülés dinamikája). A keresztyén motívumok (bűn, bűntudat, imádkozás, vezeklés) felidézése mellett mégsem egy stabil Isten-kép jellemző a szövegekre, hanem sokkal inkább a versekben történő istenkeresés: „fogalmam sincs, lehet-e még reménykedni, / van-e még a házban padlás, tetőterasz, légüres tér, / van-e fölöttünk  − rajtunk kívül  − valami” (A legfelső emelet). Magában a kompozícióban mutatkozik meg leglátványosabban a Biblia hatása, ugyanis a ciklusok is követik valamelyest a Paradicsom−kiűzetés−végítélet−új kezdet láncolatot a Kiindulási pont, A hátramaradott, Vendégség, Az első vacsora című versek sorozatával. De Izsó Zita kötetében épp az a szép, hogy sajátos világlátásában direkt utalásrendszer nélkül, könnyedén működteti ezeket a közös kulturális kódokat.

Természetesen a víz és a hozzá kapcsolódó jelentésrétegek is alapvetően meghatározzák a kötet értelmezését. Már a borító kapcsán is említett két fő gondolatkör (a víz mint oltalmazó, védelmező és a víz mint egyfajta börtön) magától értetődő módon szorosan összefügg, a nőiséget megidéző vízhez pedig hozzákapcsolja az anyaság képzetét. Ez azért is érdekes, mert a víznek már az alapjelentéséhez is tartozó mater-szerep legfeljebb potenciálisan jelenik meg, illetve a gyerekkor felidézése hívhatja elő. Azért van csak lehetőségként jelen az anyaság, mert a második ciklus nyitóverse egy abortusz történetét meséli el, ettől kezdve pedig a kórház és a temetés válik uralkodó motívummá. A trauma hatására a gyerek mint figura is átértékelődik, és a lírai én szemmel láthatóan tartani kezd tőle. „De te gyereket akartál, kőből faragott / apró kis szenteket, / én féltem, hogy hiába beszélnék hozzájuk, / beléjük törnének szavaim.” (Ajtók)

Izsó Zita: Tengerlakó

Az előző szemponttól nem elkülöníthetően a bűn és az abortusz képe erősen összekapcsolódik, innen nézve pedig szembetűnő, hogy a második ciklus fogalmi hálóját a bűn, gyerek, név, névadás szavak teremtik meg, majd ennek mintegy folytatásaként a „Csönd, ünnepségek…” című részben a temetés, halál, sír mentén formálódnak a kötet jelentésrétegei. Ebből a kialakult helyzetből egy lehetséges kiútként a külföldet jeleníti meg a Merülési helyeink ciklus, transzparenssé téve az idegenség, kívülállóság, vendéglét tapasztalatát, és egyúttal világossá téve a menekülés lehetetlenségét. Innen továbblépve kirajzolódik egy élettörténet, amelyben olyan bűnként ábrázolódik a terhesség megszakítása, amit hosszú gyász követ, és ami elől − azért, hogy felejteni tudjon − a beszélő az elutazást (elmenekülést?) választja.

Visszatérve a víz említett két fő jelentésköréhez, a kötet tudatosan is vállalja a magzati állapot felidézését: a tenger egy helyen fel is veszi ezt a jelentést: „Kint a tenger magzatvíz-meleg” (Hang asszony). Ez a réteg adja a szövegek bensőséges hangulatát, a biztonság érzését, de mindenképp a törekvést az otthonosság megteremtésére: „fészket ápolni / fészket rakni a nőben / a családfa egyik ágán” (fürdés). Ezzel szemben a víz másik, bezártság képzetét ébresztő konnotációja sokkal közvetettebb módon jelenik meg, egyértelműbben csak az akvárium motívuma („Akváriumokat az irodák asztalain. / Üvegkoporsóban a közös tengert.” [közös tenger]) és egy visszatérő kép („A nő alján nincs felkavarva a cukor” [döntés után]; illetve: „ott voltam-e a nevem alján, / mint kávéscsészében a fel nem oldódott cukor?” [Beszélgetés]) jelzi. Itt tehát nem egyszerűen a behatároltság tapasztalata tudatosul, hanem a megrekedtségé, egy állóvízszerű állapoté, amire igazán a rá adott reakció, azaz a menekülés, a kiútkeresés mutat rá. Hogy csak néhányat említsek, ilyen a múlt felé fordulás („Macska vagy gyerek helyett / néhány halottat istenné nevelsz” [Örökbefogadott halott]) vagy maga a házasság („ő meg az oltár előtt” [ismeretlen katona sírja]). Ám igazából egyik sem működik, ugyanis a múltban élés csak növeli a jelentől való távolodást és ezáltal a magányt („az összes élő elhagyott / és hiába gyászolnál, / alvást színlel előtted minden halott” [Örökbefogadott halott]), és a házasság sem őszinte, az érzelem helyett az érdek játszik benne szerepet, valódi társról tehát szó sincs: „a férfi nem is, csak a neve kellett” (ismeretlen katona sírja). Ha tehát ezeket a lehetséges menekülési útvonalakat térképezzük fel, akkor a gyerek is ide sorolható, hiszen számtalanszor hallani, hogy egy kapcsolat fennmaradását a születendő gyerektől várják (lásd például döntés után című verset). A múlt felé fordulás sikertelenségét illusztráló két sor pedig arra a tényre is rávilágít, hogy Izsó Zita adott esetben a rímektől sem fél. Noha az összecsengő sorok nem dominánsak a kötet egészében, a többször is váratlanul felbukkanó dallamok a rímektől elszokott olvasó számára üdítően hatnak.

Ahogy az eddigiekből is kiderült, a legmeghatározóbb motívumok mindig előkerülnek a vízzel összefüggésben, nincs ez másként a kórház esetében sem. Már az első vers megalapozza ezt kezdősoraival: „A tóban betiltották az úszást és a horgászatot […] mégis jó volt mellette időzni, belélegezni a kicsapódó párát, / fertőző beteg izzadságszagát” (A boldogság következményei), majd a későbbiekben ez a kép csak tovább erősödik. „Vízzel nyelt le minket a város, mint valami gyógyszert” (alulról megvilágított). Szembeötlő, hogy a kórház mindig együtt jár a halállal („Ebben a kórházi ingben is / biztosan meghalt már valaki” [Anna]), nem betegséget, öregséget, valamiféle hiányt vagy természetellenes állapotot tematizál, hanem a véget hívja elő. Meghatározónak érzem ebből a szempontból a már említett abortusz emlékét, ami önkéntelenül is egy élet megszűnését társítja a kórtermekhez.

Hasonló a helyzet a tükör esetében is, amely szintén a vízzel kapcsolatban jelenik meg. Ez a motívum talán a korábban említettekhez képest kevésbé meghatározó, mégis az európai kultúrán szocializálódott befogadó nem tudja figyelmen kívül hagyni. A tükör megkettőződésként, önmagunk szemléléseként érthető („ráncai miatt olyan, mintha törött tükörben / nézném magam, vagy széltől meggyűrt víz felszínében” [Hang asszony]; „és a tükör / az ablak magadra” [fürdés]), de ezekhez óhatatlanul kapcsolódik a látszat, a megtévesztés képzete is. „A falról leveszi a tükröket, / amiktől nagyobbnak tűnt a szoba” (Kilégzés). A megkettőződéssel rokon az iker motívum, ami két versnek már a címében is benne van (Ikerterhesség, A rossz iker). Ez – a tükörhöz hasonlóan – szövegek sokaságával teremt intertextuális kapcsolatot, de a magyar olvasónak talán mégis a Radnóti-féle ikerélmény a legmeghatározóbb. Így a Radnótitól jól ismert jelentést veszi fel itt is az ikerség, illetve egy azzal rokon funkció társul hozzá: „Érezték, hogy a táborba csak az egyikük fog visszatérni” (A rossz iker). A bűntudat érzése pedig túllép ezen a motívumon, és áthatja az egész kötetkompozíciót, a világkép egyik meghatározó élményévé válik: „A folyó vize pedig / olyan tiszta maradt, / mint a bűntudat. és lassan éjszakává tágultak a pupillák, / istentagadássá az önvád” (Hibátlan sötét).

Láthatóan komoly, olykor komor témákat járnak körül a versek, nem egy derűs világba lépünk be, mégis egy-egy játékos megoldás, szóvicc, néhol egy váratlan rím és a rengeteg meghökkentő hasonlat könnyedebbé teszik a befogadást, lazítják kissé a sűrű textust. A nézőpontok folyamatos váltogatása izgalmas játék és nagy odafigyelést igényel az olvasótól, nem lehet egyértelműen egy adott énhez társítani a megszólaló hangot. A szimmetria pedig nemcsak a szavak szintjén („két végénél összehajló nevet” [Anna]) jelenik meg, hanem a kötetstruktúra szempontjából is komoly összetartó erővel bír. Erre markáns példa a második vers utolsó sorainak „vagy a nagyobb családok vacsoráin összetolt asztalokat / a rájuk borított pecsétes terítő” (Az elkövetők) visszacsengése a kötet záró soraiban: „mint a túlélők ünnepi vacsoráján összetolt asztalokat / lefedni egyetlen hatalmas terítővel” (Az első vacsora). Lehet, hogy már nem nagyobb családokról, csak túlélőkről van szó, de talán a pecsétek is eltűntek arról a bizonyos terítőről. Ezt a gondolatot örökíti meg az utolsó vers, Az első vacsora, amely emlékeztet ugyan az elmúlt idők nehézségeire, mégis egy új korszak kezdetét sejteti, és a lehető legtöbbet teszi azzal, hogy utat enged a lehetőségeknek és a reménynek.

Izsó Zita: Tengerlakó, FISZ Könyvek, Budapest, 2012.

Hozzászólások

  1. Korrekt kritika, bár valamiféle értékítéletet hiányoltam a végéről…Ahogy érzem, a szerzőjének elég pozitív a véleménye a kötetről, én inkább éreztem középszerűnek, ízléssel megírtnak, de nem túlságosan eredetinek.

  2. Pali, ilyen hangnemben komolyan arról akarsz kioktatni, hogy milyen stílusban fejtem ki a véleményem? Egyébként azt hiszem nem anyáztam senkit, és nem pocskondiáztam, csak kritizáltam. És mi az, hogy mire fel? mi a feltétele annak, hogy valaki kritizálhasson? Egyébként amikor az egyik saját cikkemre kaptam építő kritikát, reagáltam rá, talán még meg is köszöntem, szerintem ennek így kellene működnie.

  3. Attól függetlenül, hogy úgy érzem lassan kezdenek a kommentek eltérni a tárgytól, bekapcsolódok egy-két szó erejéig. Elsőként szeretném megköszönni a kedves szavakat, örültem nekik. 🙂 Az első hozzászóló véleményével pedig többségében egyet kell értsek, én is látom a problémákat, illetve már megbeszéltem másokkal is, szóval igyekszem fejlődni, de valóban hasznos észrevétel. 😉

A hozzászólások le lettek zárva.